KNMT Klachtenregeling

Home / KNMT Klachtenregeling

KNMT Klachtenregeling

De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts. Toch  kan het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u verkeerd dan wel onzorgvuldig hebben geïnformeerd of behandeld. Misschien bent u het niet eens met de rekening of heeft u een probleem met de declaratie ervan. Het is  belangrijk dat u hier dan over praat met ons.  Komen we er samen niet uit dan kunt u met uw klacht bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) terecht. Wij zijn namelijk aangesloten bij de KNMT Klachtenregeling. Hieronder leest u hoe dit werkt.

 1. PRAAT MET UW TANDARTS:
  Voordat u de KNMT benadert, raden wij u aan om eerst een gesprek met ons aan te gaan. Veel klachten ontstaan namelijk door onduidelijkheden. Een gesprek lost vaak al veel op. Zo kunt u aangeven wat u onduidelijk vindt. Wij  kunnen uitleggen waarom wij op een bepaalde manier hebben gehandeld. Bovendien is het voor ons belangrijk te weten dat u een probleem heeft. Wij kunnen dan samen zoeken  naar een oplossing.

TIPS VOOR HET GESPREK:
Een klacht bespreekbaar maken is niet gemakkelijk. Hieronder vindt u enkele tips die u kunnen helpen:

 • Wacht niet te lang als u een klacht heeft en onderneem snel actie;
 • U kunt bellen, maar ook een brief of e-mail schrijven;
 • Gaat u bellen? Schrijf dan eerst op waarover u wilt praten;
 • Denk ook na over de uitkomst van het gesprek en wat u ermee wilt bereiken;
 • Probeer tijdens het gesprek rustig te blijven;
 • Heeft u een afspraak gemaakt met ons om het probleem te bespreken en wilt u dit niet alleen doen? Neem dan iemand mee ter ondersteuning;
 • Wees bereid samen tot een oplossing te komen;
 • Geef ons de kans zaken te herstellen.

De KNMT verwacht van zowel u als van ons dat wij samen proberen de klacht in goede harmonie op te lossen. Wanneer we samen een oplossing hebben gevonden, dan zullen wij de gemaakte afspraken schriftelijk vastleggen. Zo ontstaat hier achteraf geen onduidelijkheid over. Spreek eventueel met ons een tijd af waarbinnen wij uw klacht afhandelen.

 1. ADVIES INWINNEN VIA TIP:

Heeft u een vraag over de behandeling of declaratie van ons? Dan kunt u deze voorleggen aan het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie de KNMT. Het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP) is alleen online bereikbaar via de volgende link:
https://www.allesoverhetgebit.nl/contact/
De TIP medewerker geeft u advies over hoe u samen met ons (uw behandelaar) tot een oplossing kunt komen. Soms raadt het TIP u aan het probleem per brief aan ons voor te leggen. Zoekt u meer informatie in het algemeen over tandheelkunde of declaraties kijk dan ook eens op www.allesoverhetgebit.nl.

 1. NIET GELUKT? DAN DE KNMT KLACHTENREGELING:
  Heeft u al het bovenstaande geprobeerd en zijn we samen niet tot een oplossing gekomen? Dan kunt u een beroep  doen op de KNMT Klachtenregeling. Deze regeling voldoet  aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en heeft instemming van De Consumentenbond.

De KNMT Klachtenregeling biedt het volgende:

 • Bemiddeling door de KNMT-klachtenfunctionaris met als doel tot een oplossing te komen;
 • Behandeling door de Geschilleninstantie Mondzorg, indien de indiener van de klacht zich niet kan vinden in de uitkomst van de klachtbehandeling door de KNMT-klachtenfunctionaris. De Geschilleninstantie Mondzorg doet een bindende uitspraak over de klacht.

Via de volgende link kunt u het Reglement Klachtenregeling KNMT lezen:
https://www.knmt.nl/sites/default/files/knmt_klachtreglement.pdf

3A. BEMIDDELING DOOR KNMT-KLACHTENFUNCTIONARIS:

Deze bemiddeling is kosteloos.
Behandeling heeft als voordeel dat u samen met ons (de tandarts) en een deskundige klachtenfunctionaris van de KNMT zoekt naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Deze oplossing kan ook gaan over kostenaspecten.
Let wel  op: wanneer u een klacht indient over de hoogte van de  declaratie, dan moet u de betreffende factuur gewoon volgens de vastgestelde termijn betalen. U krijgt geen uitstel. Wel kunt u in de bemiddeling aandringen op een gehele of gedeeltelijke terugbetaling. Als deze bemiddeling slaagt dan legt de KNMT de uitkomst schriftelijk vast. Daarmee is de  klacht afgehandeld.
Indienen van een klacht dient schriftelijk en in de Nederlandse taal te gebeuren via de volgende link:
https://extranet.knmt.nl/klachtenformulier

Stuur bij het indienen van uw klacht een brief als bijlage mee.
Zonder brief kan een klacht NIET in behandeling worden genomen.
De brief moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Vermeld de praktijknaam en plaats waar u behandeld bent.
 • Vermeld de naam en voorletters van de tandarts over wie u klaagt.
 • Formuleer uw klacht feitelijk en duidelijk.
 • De klacht moet gaan over een behandeling tussen nu en 5 jaar geleden.
 • Vermeld wat u de tandarts verwijt.
 • Vermeld wat u wilt bereiken met het indienen van een klacht.

Let op: bij het indienen via de website mogen de bijlagen die u meestuurt met het formulier samen niet groter zijn dan 20 MB

3B. KLACHTBEHANDELING GESCHILLENINSTANTIE MONDZORG:
Stichting Geschilleninstantie Mondzorg is een initiatief van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT), de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) en de Organisatie Nederlandse Tandprothetici (ONT) in samenwerking met de Consumentenbond.
Stichting Geschilleninstantie Mondzorg is door het ministerie van VWS in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) erkend.

Belangrijk: In beginsel heeft u niet rechtstreeks toegang tot de Geschilleninstantie Mondzorg. U moet eerst de klachtenprocedure doorlopen. De geschilleninstantie kan oordelen dat een uitzondering op deze regel wordt gemaakt

Voor het behandelen van uw klacht door de Geschilleninstantie Mondzorg is griffiegeld verschuldigd (2020: € 75,=).

Wanneer u niet tevreden  bent over de bemiddelingspoging dan kunt u uw klacht  voorleggen aan de Geschilleninstantie Mondzorg. In dat geval nodigt de Geschilleninstantie Mondzorg u en ons uit om tijdens een hoorzitting de klacht toe te lichten en er vragen over te beantwoorden.
Een zitting duur gemiddeld 45 minuten.
De totale doorlooptijd bij de Geschilleninstantie Mondzorg duurt drie tot vier maanden. Uiterlijk zes maanden nadat de klager het geschil heeft voorgelegd aan de geschilleninstantie, verstuurt deze de uitspraak naar de klager en zorgaanbieder. De geschilleninstantie streeft ernaar – als het mogelijk is – eerder de uitspraak te versturen.
Via de volgende link vindt u de informatie over de procedure en de gang van zaken bij de Geschilleninstantie Mondzorg:
http://geschilleninstantiemondzorg.develop.dailycms.com/patienten/de-procedure/

Home-page Geschilleninstantie Mondzorg:
http://geschilleninstantiemondzorg.develop.dailycms.com/

KOSTEN:
Aan de bemiddeling of klachtbehandeling van de KNMT zijn  geen kosten verbonden.
Aan de behandeling door de Geschilleninstantie Mondzorg zijn griffiekosten (2020: € 75,=)verbonden.